Νέα και Ανακοινώσεις

ΨΥΓΕΙΑ SOMMET Ε.Π.Ε.

Μάιος 2014: ΨΥΓΕΙΑ SOMMET Ε.Π.Ε.
Κουλούρα Ημαθίας
Εγκατάσταση νέας  Γραμμή Διαλογής, Ταξινόμησης, Συσκευασίας Ακτινιδίων,
Ροδακίνων, Νεκταρινιών κ.α. ευπαθών φρούτων
ΔΥΝ έως 3 Τ/Ώρα
Η Γραμμή περιλαμβάνει Ηλεκτρονικό Ταξινομητή UNI_ONE με 9+1 εξόδους.